SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: NEWS

NEWS

22. ročník medzinárodnej akustickej konferencie
v Kočovciach

29.-30. 05. 2017, Kočovce


12th International Conference
“Material – Acoustics – Place 2017”

September 12 – 14, 2017 Zvolen, Slovakia


International Noise Awareness Day
Wednesday, April 26th, 2017

euracoustics.org/INAD2017/


EAA best paper and presentation awards for young researchers attending Acoustics'17 BOSTON

https://euracoustics.org/


ICA Newsletter for January 2017:

ICA_Newsletter_January2017.pdf

ICA and International Noise Awareness Day:

Message from ICA President Michael Taroudakis

ICA - Symposia Sponsorship:

www.icacommission.org/symposia.html#sponsor


Calls for organizing future EAA conferences
Euroregio 2019 and Forum Acusticum 2020

Euroregio 2019 | Forum Acusticum 2020

Forum Acusticum will be held
25-29 June 2017 in Boston:
FORUM ACUSTICUM 2017: BOSTON


Grants to students studying for doctoral and master's degrees in acoustics to help support their studies in their own countries:

Acousticalsociety.org/funding_resources
/international_grants


Newsletter EAA


AKUSTIKA - Aktuálne vydania čísiel časopisu

www.akustikad.com/cisla-casopisu

Informácie o zkúškach PT a
Seminári Akustika pre rok 2016

www.proficiencytesting.cz


Acta Acustica united with Acustica
Volume 103, Number 2, march/april 2017

Free TOC and Abstracts

www.acta-acustica-united-with-acustica.com


Acoustics in Practice
New EAA Journal of current topics in applied acoustics

euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice


ICA Specialty Symposia support
(Možnosť získať finančnú podporu na organizáciu akustickej konferencie pre členov ICA)
http://www.icacommission.org/symposia.html


International Year of Sound 2019
Logo Design Competition
(Súťaž o logo k Medzinárodnému dňu zvuku 2019. Výzva pre študentov-členov národných akustických spoločností.)

http://icacommission.org/logodesign.html


Noise/News International
is only available as a PDF file for free download by the members of the Member Societies of International INCE
and others
Go to: Noise/News International


Monike Rychtárikovej,

členke Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV a predsedníčke odbornej sekcie Stavebná a priestorová akustika bolo udelené na návrh rektora STU v Bratislave, prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. významného ocenenie Vedkyňa roka 2015.

Vedkyňa roka 2015

Srdečne gratulujeme.

Monika Rychtarikova as a member of Slovak Acoustical Society (SKAS) is now the Female scientist of the year 2015 in Slovakia.

Scientist of the year 2015 (SK)

Big congratulations.


Slovenská akustická spoločnosť pri SAV ako dobrovoľné neziskové združenie odborníkov pôsobiacich v interdisciplinárnom odbore akustika bola založená v roku 1991. V roku 1993 bola spoločnosť pridružená do vedecko-technických spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Poslaním spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika. Jedným z cieľov spoločnosti je organizovanie národných a medzinárodných konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní a iných odborných akcií pre svojich členov, pre zamestnancov orgánov verejného zdravotníctva a štátnej správy.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je člen European Acoustics Association (EAA) a International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), v ktorých je registrovaná a akceptovaná ako Slovak Acoustical Society. Je taktiež riadnym členom International Commission for Acoustics (ICA), kde je registrovaná ako Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

Slovak Acoustical Society (SKAS) as a non-profit organisation of professionals active in the interdisciplinary field of Acoustics was founded in 1991. In 1993 the Society joined the scientific societies of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The mission of the Society in the conditions of the Slovak Republic is to contribute and help in preserving the optimum development of the interdisciplinary field of Acoustics. One of the organisation 's objectives is organizing of national and international conferences, professional seminars, symposia, lectures, consultancy days and other professional events for its members, employees of public health care system and public service.
Slovak Acoustical Society (SKAS) is a member of the European Acoustics Association (EAA) and of the International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), where the society is registered and accepted as Slovak Acoustical Society. The society is also a regular member of the International Commission for Acoustics (ICA), where it is registered as Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

© www.skas.sk + info [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2015