SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: NEWS

NEWS

Domáce konferencie pod záštitou SKAS 2016

The 21 st International Acoustic Conference
XXI. MEDZINÁRODNÝ AKUSTICKÝ SEMINÁR KOČOVCE
30. – 31. May 2016
Kočovce pri Novom Meste nad Váhom

11 th International Conference
"Material - Acoustics - Place 2016"
September 07 – 09, 2016
Zvolen, Slovakia


Newsletter EAA


AKUSTIKA - Aktuálne vydania čísiel časopisu

www.akustikad.com/cisla-casopisu

Informácie o zkúškach PT a
Seminári Akustika pre rok 2016

www.proficiencytesting.cz


Acta Acustica united with Acustica
Volume 102, Number 3, May/June 2016

The Issue and Table of Content

Free TOC and Abstracts

www.acta-acustica-united-with-acustica.com


Acoustics in Practice
New EAA Journal of current topics in applied acoustics

euracoustics.org/activities/acoustics-in-practice


ICA2016 Call for Papers - Submission is Open
(ICA2016 will be held in Buenos Aires, Argentina, from 5 to 9th of September )

http://ica2016.org.ar/website/abstract-submission/

NEWS (info PDF document):
Deadline for abstract submission to 22nd International Congress of Acoustics (ICA2016) is POSTPONED to March, 15

ICA Specialty Symposia support
(Možnosť získať finančnú podporu na organizáciu akustickej konferencie pre členov ICA na rok 2016.)
http://www.icacommission.org/symposia.html


International Year of Sound 2019
Logo Design Competition
(Súťaž o logo k Medzinárodnému dňu zvuku 2019. Výzva pre študentov-členov národných akustických spoločností.)

http://icacommission.org/logodesign.html


ICA - Newsletters from the President 2015

ICA_Newsletter_December2015.pdf


Noise/News International
is only available as a PDF file for free download by the members of the Member Societies of International INCE
and others
Go to: Noise/News International


Monike Rychtárikovej,

členke Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV a predsedníčke odbornej sekcie Stavebná a priestorová akustika bolo udelené na návrh rektora STU v Bratislave, prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. významného ocenenie Vedkyňa roka 2015.

Vedkyňa roka 2015

Srdečne gratulujeme.


Slovenská akustická spoločnosť pri SAV ako dobrovoľné neziskové združenie odborníkov pôsobiacich v interdisciplinárnom odbore akustika bola založená v roku 1991. V roku 1993 bola spoločnosť pridružená do vedecko-technických spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Poslaním spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika. Jedným z cieľov spoločnosti je organizovanie národných a medzinárodných konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní a iných odborných akcií pre svojich členov, pre zamestnancov orgánov verejného zdravotníctva a štátnej správy.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je člen European Acoustics Association (EAA) a International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), v ktorých je registrovaná a akceptovaná ako Slovak Acoustical Society. Je taktiež riadnym členom International Commission for Acoustics (ICA), kde je registrovaná ako Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

Slovak Acoustical Society (SKAS) as a non-profit organisation of professionals active in the interdisciplinary field of Acoustics was founded in 1991. In 1993 the Society joined the scientific societies of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The mission of the Society in the conditions of the Slovak Republic is to contribute and help in preserving the optimum development of the interdisciplinary field of Acoustics. One of the organisation 's objectives is organizing of national and international conferences, professional seminars, symposia, lectures, consultancy days and other professional events for its members, employees of public health care system and public service.
Slovak Acoustical Society (SKAS) is a member of the European Acoustics Association (EAA) and of the International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), where the society is registered and accepted as Slovak Acoustical Society. The society is also a regular member of the International Commission for Acoustics (ICA), where it is registered as Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

© www.skas.sk + info [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2015