SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: NEWS

NEWS

The 20th International Acoustic Conference
XX. MEDZINÁRODNÝ AKUSTICKÝ SEMINÁR KOČOVCE
25. – 26. May 2015


Recognition of Per Brüel on his 100th Birthday

http://www.icacommission.org/per.html


EuroNoise2015
May 31 - June 3

MECC in Maastricht (Netherlands)

http://www.euronoise2015.eu


Announcement for the 2015 Young Professionals Travel Grant for INTER-NOISE 2015 in San Francisco, USA:

YP_Grant_Inter-Noise_2015_Announcement_30_December_2014.pdf


ICA - first Newsletter from the President 2015

ICA_Newsletter_January2015.pdf


AKUSTIKA - Aktuálne vydania čísiel časopisu:

http://www.akustikad.com/cisla-casopisu/


Newsletter EAA

https://www.euracoustics.org/news/eaa-newsletter/2015/March/March


EEA Report No 10/2014
(www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014)

Noise in Europe 2014


Acta Acustica united with Acustica - Volume 101, Number 2, March / April 2015:
the Issue and Table of Content

www.acta-acustica-united-with-acustica.com


Acoustics in Practice: New EAA Journal of current topics in applied acoustics

Acoustics in Practice


Acta Acustica united with Acustica is now available on website:
Acta Acustica united with Acustica


Noise/News International
is only available as a PDF file for free download by the members of the Member Societies of International INCE
and others
Go to: Noise/News International


Slovenská akustická spoločnosť pri SAV ako dobrovoľné neziskové združenie odborníkov pôsobiacich v interdisciplinárnom odbore akustika bola založená v roku 1991. V roku 1993 bola spoločnosť pridružená do vedecko-technických spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Poslaním spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju interdisciplinárneho odboru akustika. Jedným z cieľov spoločnosti je organizovanie národných a medzinárodných konferencií, odborných seminárov, sympózií, prednášok, konzultačných dní a iných odborných akcií pre svojich členov, pre zamestnancov orgánov verejného zdravotníctva a štátnej správy.
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV je člen European Acoustics Association (EAA) a International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), v ktorých je registrovaná a akceptovaná ako Slovak Acoustical Society. Je taktiež riadnym členom International Commission for Acoustics (ICA), kde je registrovaná ako Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

Slovak Acoustical Society (SKAS) as a non-profit organisation of professionals active in the interdisciplinary field of Acoustics was founded in 1991. In 1993 the Society joined the scientific societies of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The mission of the Society in the conditions of the Slovak Republic is to contribute and help in preserving the optimum development of the interdisciplinary field of Acoustics. One of the organisation 's objectives is organizing of national and international conferences, professional seminars, symposia, lectures, consultancy days and other professional events for its members, employees of public health care system and public service.
Slovak Acoustical Society (SKAS) is a member of the European Acoustics Association (EAA) and of the International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), where the society is registered and accepted as Slovak Acoustical Society. The society is also a regular member of the International Commission for Acoustics (ICA), where it is registered as Slovenská Akustická Spolocnost (SKAS).

© www.skas.sk + info [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2015